Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Jongerencoach Zwolle is gevestigd in Zwolle en opgericht door Esther Burgman en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer : 75998157
 • Jongerencoach Zwolle biedt coaching aan jongeren van 12 t/m 20 jaar gericht op ontwikkeling, positieve verandering en leren plannen.

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met coach Esther Burgman en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Coachingsovereenkomst

 • Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt de coachingsovereenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en Esther Burgman, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Esther Burgman kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Uitvoering van de overeenkomst: de coachingsessies

 • Bij Jongerencoach Zwolle zal de coach Esther Burgman haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een jongerencoach verwacht mag worden.
 • Het kind is de cliënt. Esther Burgman werkt in dienst van de belangen van de jongere en volgens de Rechten van het Kind.
 • Het coachingstraject start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s), tenzij de ouder(s) vooraf schriftelijk aangeven dat een kennismakingsgesprek zonder de ouder(s) wenselijk is.
 • Op verzoek van de ouder(s) kan een observatie of verslaglegging worden gedaan. In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s), op basis van het tarief voor jongerencoaching.
 • Het traject wordt beëindigd in overleg met de jongere, de ouder(s) en jongerencoach.

 Tarieven

 • De actuele tarieven voor de sessie staan vermeld op de website jongerencoachzwolle.nl en zijn opgenomen in de coachingsovereenkomst of op te vragen bij Esther Burgman.
 • Alle bedragen zijn inclusief 21% btw.
 • Telefonisch overleg (circa 10 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de jongerencoaching. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.
 • Bij afspraken op een andere locatie dan Plattenborgstraat 38 te Zwolle worden er reiskosten in rekening gebracht van €0,25 per kilometer vanaf de Plattenborgstraat 38 te Zwolle tot en met het adres waar de afspraak plaatsvindt.

Betalingsvoorwaarden

 • Na de sessie wordt per mail een factuur gestuurd.
 • De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Jongerencoach Zwolle. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, wordt er een betalingsherinnering gestuurd. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is Jongerencoach Zwolle gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten, € 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Jongerencoach Zwolle genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.
 • Bij betalingsachterstand wordt verdere behandeling opgeschort, totdat de ouders/ verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Verhindering

 • Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is natuurlijk mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief coachingssessie) in rekening gebracht.
 • Bij annulering i.v.m. met ziekte in telefonisch overleg.

Vertrouwelijkheid en privacy

 • Coach Esther Burgman verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching-sessie.
 • Het coachingsproces wordt altijd besproken met de ouder(s). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met de jongere.
 • Als de Veiligheid van de jongere in het geding komt, wordt hiervan afgeweken en wordt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gehanteerd. Deze meldcode is op te vragen bij Esther Burgman.
 • Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s).

 Aansprakelijkheid

 • Het advies en de begeleiding bij Jongerencoach Zwolle is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. De jongere zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces.

Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met overeenkomsten met Esther Burgman worden uitsluitend voorgelegd aan het bevoegde gerecht in het arrondissement van de vestigingsplaats van Esther Burgman.

Esther Burgman
Alerdinckstraat 8
8043 VB Zwolle

esther@jongerencoachzwolle.nl
06-21546952